engineering

Odabir izvođača i prijava gradilišta

Investitor je obvezan imenovati jednog ili više koordinatora za zaštitu na radu kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača, a također mora imenovati koordinatora/koordinatore posebno za fazu izrade projekta i posebno za fazu izvođenja radova. Investitor je dužan prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova.
Svaka promjena na gradilištu mora biti unesena u plan izvođenja radova.

Plan izvođenje radova je sastavni dio projektne dokumentacije i određen je posebnim propisima. Investitor je dužan najmanje 8 dana prije početka izvođenja radova na tom gradilištu dostaviti prijavu gradilišta tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada odnosno drugom nadležnom tijelu uz dostavu plana izvođenja radova.