Consulting

Porezi u RH

Porezne obaveze za strane investitore, kao i za fizičke i pravne osobe rezidente Republike Hrvatske, igraju ključnu ulogu u oblikovanju poslovnog okvira na tržištu luksuznih nekretnina u Hrvatskoj. Za strane investitore, razumijevanje kompleksnosti poreznog sustava nužno je radi pravilnog planiranja i upravljanja financijskim resursima.

Na promet nekretnina plaća se porez na promet nekretnina po stopi 3% ili porez na dodanu vrijednost po stopi 25%. PNP plaća se ako se na nekretnine ne plaća PDV.

Tko i kada plaća PNP?

Obveznik PNP je stjecatelj – pravna ili fizička osoba koja kupuje ili darovanjem, zamjenom, nasljeđivanjem ili na drugi način stječe nekretninu. PNP plaća se temeljem rješenja Porezna uprave, a na osnovu ugovora koji je javni bilježnik kod kojeg je ovjeren ugovor o prodaji/darovanju/zamjeni nekretnina dostavio Poreznoj upravi.

Propisana su i oslobođenja od plaćanja PNP-a. U poslovnim transakcija, PNP ne plaća se pri unosu nekretnine u trgovačko društvo, kada se nekretnine stječu u postupku spajanja i pripajanja te podjele trgovačkih društava. PNP ne plaćaju: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne vlasti, ustanove čiji je jedini osnivač RH ili JLP(R)S, zaklade i fundacije, sve pravne osobe čiji je jedini osnivač RH, Crveni križ i neprofitne pravne osobe registrirane za pružanje humanitarne pomoći sukladno posebnom propisu diplomatska ili konzularna predstavništva strane države pod uvjetom uzajamnosti i međunarodne organizacije za koje je međunarodnim ugovorom dogovoreno oslobođenje od plaćanja PNP te druge osobe navedene odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina.

Nekretnine oporezive PDV-om

Porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a obvezan je na isporučene nekretnine obračunati PDV po stopi 25%, osim u slučaju propisanih oslobođenja.

PDV-a su oslobođene isporuke:

  • građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja odnosno korištenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine,
  • poljoprivrednog zemljišta i svakog drugog zemljišta, osim građevinskog zemljišta.

Dakle, porezni obveznik obvezan je obračunati PDV na isporučeno:

  • građevinsko zemljište,
  • nove građevine prije prvog nastanjenja odnosno korištenja, njihove dijelove i zemljišta na kojem se one nalaze, te
  • građevine kod kojih od datuma prvog korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine,
  • roh-bau građevine, te
  • rekonstruirane građevine ako su troškovi rekonstrukcije u prethodne dvije godine prije isporuke veći od 50% prodajne cijene.

Upravljanje ovim poreznim obvezama zahtijeva pažljivo praćenje promjena u zakonodavstvu i savjetovanje s stručnjacima. Naša usluga uključuje pružanje preciznih informacija o poreznim obvezama, analizu najnovijih zakonodavnih promjena te personalizirane strategije koje će klijentima omogućiti optimalno upravljanje poreznim aspektima njihovih investicija u luksuzne nekretnine na hrvatskom tržištu.